Valborg 2019

2019 års Valborgsfirande

Rydsgården den 30 april Från 18.00 Våffelkafé, Korv, Lotteri, Fiskedamm, Chokladhjul. Ansiktsmålning samt Ponnyridning för barnen. Ca 19.30 Årets Majtal av Per Brunberg

Ca 19.45  Brasan tänds

Välkomna

Johannishus Samhällsförening

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018  för Johannishus Samhällsförening

Föreningen har under 2018 haft 8 protokollförda styrelsemöten, samt årsmöte den 6 mars.

Under året  har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande                        Åker Nilsson

Vice Ordförande                Thomas Abramsson

Kassör                                 Ulla Johansson

Sekreterare                        Terttu Kullberg

Suppleant                           Caroline Klüver                                       

Ledamot                             Kerstin Davidson

Suppleant                           Gösta Wik    

Övriga förtroendevalda

Revisorer                            Anna Sundberg

Revisorssuppleanter          Joel Andersson

                                            Thomas Zellberg

Valberedning                                           Kent Olsson

                                            Nicolaj Uhrskov

                                            Mattias Karlberg

Föreningens ekonomi redovisats med särskild sammansättning. Verksamhetsberättelsen nedan avser för tiden Januari 2018-december 2018.

Aktiviteter under 2018

Valborg  Firades som vanligt på Rydsgården, många av byns familjer samlades vid elden trots regnet. Talare för året var Susanne Demone. Ballonger för barnen, våffel- kafé, chokladhjul och lotteri.

Dansa ut julen i januari var ett välbesökt träff för familjer att avsluta julen.

Rydsgården Uthyrningen. Thomas Abramsson har haft hand om uthyrningen av Rydsgården. Det har varit 104 uthyrningar för sammankomster från barndop, födelsedagar, bröllop, PRO- verksamt, Äldreförvaltningen Ronneby Kommun, Natur och Kultur till samt befolkningen haft möjligheten att rösta i valet till Riksdag, Kommun och Landstinget.

Johannishusbladet har getts ut vid ett tillfällen under året.

Påskbjörken sattes upp och kläddes med fjädrar vid Ica- affären.

Ny ljusbelysning har köpts in till flaggstången vid Ica, inköp husgeråd till köket samt gardiner till stora salen på Rydsgården.

Samhällsföreningen har under året fått Ronneby kommun att rusta upp Rydsgården med nytt golv i stora salen, nytt inne tak och belysning  samt ommålning av stora salen och hallen.

Höstfest på Rydsgården med familj aktiviteter i september, arrangerades  av den ny bildade festkommittén, en heldag med femkamp, lekar, hoppborg, polisen med två bilar, där man kunde se vad bilarna innehöll och information om polisen vardagliga arbete. En uppskattad rundvandring med Helena Carlberg Andersson som berättade om människor och byggnader som gett samhället sin historia.

Fotbollsmatch på eftermiddag samt grillbuffé med dans på kvällen.

Lucia smycket skänktes som vanligt till Ridklubbens Lucia.

– Styrelsen har ansökt och fått beviljat under 2018 så kallade försköningspengar från Ronneby Kommunbygderådet med 20 000 kronor för underhåll av planteringen runt Ica affären samt 200 000 kronor för att anlägga parkering med 20-25 bilplatser vid Rydsgården,

samt 20 000 kronor för att bygga en boulebana vid Rydsgården.

-Byggnadslovet för parkering och boulebanan har ansökts av Samhällsföreningen och beviljats av Kommunen. Bygget av parkering och boulebanan kommer att startas, så fort det är klart vem som skall utföra arbetet.

-Styrelsen har också fått beviljat bidrag från kommunen med 1500 kronor för Valborgsfirandet, samt 2000 kronor till höstfesten.

-Styrelsen har också ansökt om bidrag till en ny ljudanläggning till Rydsgården men fick avslag på grund av det ekonomiska läget på fritid och kultur förvaltningen, med anmodan  att söka på nytt under 2019.

-Styrelsen har också kontaktat kommunen att ta hand om de hamlade träden runt Rydsgården. Träden skulle kapats av under 2018, men arbetet har inte kunnat genomföras på grund av tidsbrist hos Kommunens parkanställda.

-Styrelsen har på detta sätt som beskrivits ovan försökt och lyckats mycket bra med att förbättra både vad det gäller ute och innemiljön på Rydsgården. Om man minns tillbaka till  ca 3 år, då Samhällsföreningen riskerade att läggas ner på grund av att det inte fanns intresse hos dåvarande styrelsen att fortsätta sitt arbete.

-Samhällsföreningen tackar på detta sätt att det då fanns eldsjälar som ställde upp och räddade föreningen, samt tack till alla runt om oss, som har stöttat styrelsen i vårt arbete.

__________________________             ________________________

Åke Nilsson                                              Terttu Kullberg

__________________________             ________________________­­­­

Ulla Johansson                                        Thomas Abramsson

__________________________             _________________________

Kerstin Davidson                                      Gösta Wiik

__________________________                                                        

Caroline Klüver

Valborg 2018

Valborgsfirande på Rydsgården

den 30 april  18.00

Våffelkafé, Korv, Lotter, Fiskedamm
Chokladhjul, Ansiktsmålning

Ca 19.45 Majtal av Susanne Demåne

Ca 20.00 Brasan tänds

Vårsånger av Gösta med kör.

Johannishus
Samhällsförening
Välkomna

Nya reviderade stadgar för Johannishus Samhällsförening

Stadgar för Johannishus Samhällsförening
§1 Föreningen utövar sin verksamhet under namnet Johannishus Samhällsförening.
§2 Föreningen skall vara opolitisk och ha till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och övrigt arbeta för förbättringar i samhället.
§3 Varje person som är boende i Johannishus och dess närområden, kan bli medlem i föreningen.
§4 Medlemsavgift betalas som årsavgift vid inträde i föreningen, avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsavgiften betalas under första kvartalet det året medlemskapet avser.
§5 Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och festkommittérepresentant samt tre styrelseledamöter och två suppleanter.
§6 Årsmötet skall välja två revisorer samt en revisorssuppleant.
§7 Årsmötet väljer ordförande, kassör, styrelseledamöter för två år och suppleanter för ett år.
Samt två revisorer på två år och en revisorssuppleant på ett år.
Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och vara gemensamt ansvariga för föreningens medel och dess förvaltning.
Om vald ledamot avgår ur styrelsen under mandattiden, skall närmast i tur stående suppleant kallas in som ersättare under återstående delen av mandattiden.

§8 Ordförande skall:
att opartiskt leda föreningen och föreningens sammanträden.
att tillsammans med övriga styrelseledamöter se till att stadgarna och övriga föreskrifter efterföljs
att tillsammans med sekreteraren utarbeta verksamhetsberättelsen för det gångna året samt föredra detta på årsmötet
att protokollet har tilldelats samtliga ledamöter innan justering
att upprätta kallelse till styrelse och föreningsmöte

Sekreteraren skall :
att föra protokoll vid alla sammanträden
att tillsammans med ordföranden upprätta dagordning för allmänt sammanträde

Kassören skall:
att inför styrelsen ansvara för föreningens tillgångar
att föra tydliga räkenskapsböcker
att upprätta medlemsregister med aktuella uppgifter
att löpande sätta in medel som inte behövs som handkassa
att endast verkställa utbetalningar från föreningens konto, som beslutats av styrelsen
att vid revisorernas begäran uppvisa föreningens räkenskaper och senast tre veckor före årsmötet ha bokföringen klar för revision

§9 Revisorerna har samma ansvar som övriga i styrelsen för fel i räkenskaper samt har följande uppgifter:
att verkställa revision av föreningens kassa, minst en gång om året
att i händelse av oegentligheter omedelbart anmäla detta till styrelsen
att senast tre veckor före årsmötet lämna en skriftlig revisions berättelse över föreningens kassa och tillgångar för det gångna verksamhetsåret samt enligt revisionen föreslå till- eller avstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Årsmötet skall hållas varje år under mars månad
Årsmötet väljer nya funktionärer vars mandattid har gått ut
Verksamhet och revisionsberättelse skall föredras och ansvarsfrihet för styrelsen beslutas av årsmötet
Extra föreningsmöte skall hållas, när styrelsen anser det befogat, eller när minst fem medlemmar gör framställan om extra möte till styrelsen
Kallelse till föreningsmöten sätts upp på anslagstavlor samt på hemsidan eller annat sätt som styrelsen anser det lämpligt senast två veckor innan mötet
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.

§11 Styrelsen är beslutsmässiga, när minst tre av ledamöter är närvarande och eniga, vid olika rösttal avgör ordförandes röst
Om någon har ställt en fråga till styrelsen, kan ordföranden kalla in personen med yttranderätt till styrelsemötet.
Vid medlemsmöten vid öppen omröstning gäller enkel majoritet, utom i de fall då röstning sker med fullmakt som beslutats av mötet.

§12 Motiverat ändringsförlag av stadgar lämnas till styrelsen
Beslut om ändringar av stadgarna och andra frågor som styrelsen anser vara av stor vikt, skall beslutas med 2/3 majoritet på årsmötet
Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas om minst fem medlemmar önskar motsatsen

§13 Protokoll skall föras vid alla sammanträden med följande innehåll
Tid och plats för sammanträdet
På föreningsmöte: antal närvarande
På styrelsemöte: ledamöternas namn
Ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Aktuella ärenden
Yrkande och beslut
Antal röster som lämnats vid omröstning
Protokollet skall undertecknats av sekreteraren och justeras av ordföranden vid nästa sammanträdet
Protokollet vid föreningsmötet skall justeras av två på mötet valda justeringsmän

§14 Skulle tvist uppstår mellan föreningens medlemmar som berör föreningens verksamhet eller intressen, skall detta behandlas i styrelsen, innan ärendet lämnas över till eventuell anmälan till domstol

§15 Om beslut om föreningens upplösning fattas, skall tillgångarna realiseras av styrelsen på lämpligaste sätt och behållningen skänkas till välgörande ändamål inom Johannishus samhälle

§16 Dessa av årsmötet 2019 reviderade stadgar under § 5 kommer att gälla från och med den 24 februari 2019
Johannishus 28 februari 2019

Årsmöte 2018

Johannishus Samhällsföreningens

Årsmöte

6 mars 2018 kl.19.00 på Rydsgården

 

Vi bjuder på fika

Alla mötesdeltagare får en gratislott!

Fina vinster

 

Välkomna

Styrelsen

 

Lotterivinsterna den 30 april 2017

Följande lotterivinster hämtades inte ut den 30 april på Rydsgården.

Lila lott nummer 99

Gul lott nummer 64.

Vinsterna finns att hämta hos mig på Bildhuggarensväg 3, i Johannishus.

Terttu

 

Bilder från 30 april 2017

Valborg

Välkomna till Valborgsfirande

 

Rydsgården den 30 april

18.00 Våffelkafé, Korvförsäljning, Kiosk, Fiskedamm                 

 Lottförsäljning, Chokladhjul           

 18.30 Underhållning för barnen

19.45 Vårtal av Maria Wachtmeister

20.00  Brasan tänds        

             Sång av Gösta med kör.

 

Johannishus Samhällsförening

Styrelse 2017

Johannishus Samhällsförening

Styrelsens  sammansättning  2017

Ordförande        Åke Nilsson               0703-184587

Meil: 045733317@telia.com

Vice ordf.           Thomas Abramsson   0708-252333

Meil: thomasabramsson@outlook.com

Kassör                Ulla Johansson         0708-336451

Meil: ullajsson062@gmail.com

Sekreterare         Terttu Kullberg        0708-723714

Meil: terttukullberg@hotmail.com

Ledamot             Kerstin Davidson    070-5453884

Meil: kerstin.davidssn@landlantbruk.se

Suppleant           Gösta Wik                0704-583281

Meil: ingalill.gosta@hotmail.com

Suppleant           Caroline Kluver       0731-037431

Meil: carolinekluver@gmail.com

 

Årsmöte 2017

Välkommen till Samhällsföreningens

Årsmöte!

Tisdagen den 7 mars  kl. 18,30

på Rydsgården.

Vi bjuder på kaffe och kaka.

 

Information från Jan-Erik Wildros samt representant från Ronneby Kommun

Underhållning av Gösta Wik & Erika

Alla som kommer till årsmötet får en gratislott om ett presentkort.

 

Styrelsen Johannishus Samhällsförening