Johannishusbladet

Johannishusbladet
Styrelsen för Johannishus Samhällsförening tackar för förtroendet för året 2019 samt välkomnar det nya året 2020!
Det har varit ett bra år, mycket positivt, som har skett med Rydsgården och i Johannishus. Rydsgården har fått en ny parkering och boulebana samt Ica affären i byn är ombyggd! Spontan idrottsplatsen på gamla tennisplanen byggdes under sommaren/ hösten 2019. Träden runt Rydsgården har hamlats.
*Styrelsen har anskaffat ny ljudanläggning samt en projektor, dessa kan hyras vid uthyrning.
*Samhällsföreningen har ekonomiskt stöttat julfesten som föräldrarna har ordnat till barnen.
*Valborgsmässoafton 2019 firades på Rydsgården med aktiviteter för barn och många barnfamiljer slöt upp. Barnen fick ballonger, godis, ansiktsmålning, samt fiskedamm. Våffel- kaféet fick många besök och maj-talet hölls av Per Brunberg.
* Samhällsföreningens Festkommitté har för andra gången ordnat en mycket trevlig höstfest på Rydsgården med aktiviteter för barn på dagen och grillbuffé med dans för vuxna på kvällen.
*Gång och cykelbanan med belysning har byggts av Trafikverket under sommaren och hösten 2019, äntligen! Invigningen av gång och cykelbanan hölls i december av Trafikverket och Samhällsföreningen, PRO och JSK, vilka deltog med lotterier, korvgrillning, mm. Den ombyggda Ica affären invigdes samtidigt.
Det skall inte glömmas att det är många olika styrelser under alla dessa år, som har jobbat hårt, innan gång och cykelbanan mellan Listerby – Johannishus blev verklighet. Utan Samhällsföreningens arbete hade Johannishus inte fått detta!
*Samhällsföreningen välkomnar Andreas och Sandra som under året har nystartat verkstan i gamla macken, som blir bra tillgång för samhället!

Varmt välkomna till Samhällsföreningens Årsmöte 2020, den 23 februari kl. 15.00 på Rydsgården!
Ni som inte har fått bladet i brevlådan, men kanske vill stödja föreningen med att bli medlem, tackar vi på förhand för ert stöd! För varje medlemsavgift, kan vi göra mer i Samhällsföreningen.
Medlemsavgiften är 150 kr för år 2020.
Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer, när ni betalar avgiften, så medlemsregistret kan uppdateras.
Swish 123 637 1918.
Bankgiro 5674-4840.

Styrelsen för Samhällsföreningen i Johannishus.

Familjedag och byfest i Johannishus.


Boka in lördagen den 31 augusti.

Kl. 11-14 börjar vi med familjedag på Ryd. Det erbjuds hoppborg, 5-kamp, tipsrunda och besök av traktor, lastbil och grävmaskin. Ponnyridning och ansiktsmålning står Johannishus Ryttarförening för och Johannishus SK tillsammans med PRO tillhandahåller försäljning av kaffe, kakor, godis och lotter.

Kl. 13.00 Godis regn för barnen och därefter invigning och prova-på av SJKs nya hinderbana, där Vanja Bökman, en mästare på hinderbana, visar oss hur ett träningspass kan se ut.

Kl. 19.00 kör vi igång med fest på Ryssgården. Det bjuds på kallskuret med tillbehör och det populära livebandet ”Take Two” står för underhållningen.
Åldersgräns 18 år. Medlemskap i Johannishus Samhällsförening är ett krav, går att lösa på plats.

Biljett till kvällens Bya fest finns att köpa hos Caroline på Plantriket och kostar 150kr, då ingår entré, mat + en dryck.
(100 biljetter finns till försäljning, kontant betalning, sista köpdag 16 augusti.)

Varmt välkomna!
Festkommittén

Valborg 2019

2019 års Valborgsfirande

Rydsgården den 30 april Från 18.00 Våffelkafé, Korv, Lotteri, Fiskedamm, Chokladhjul. Ansiktsmålning samt Ponnyridning för barnen. Ca 19.30 Årets Majtal av Per Brunberg

Ca 19.45  Brasan tänds

Välkomna

Johannishus Samhällsförening

Nya reviderade stadgar för Johannishus Samhällsförening

Stadgar för Johannishus Samhällsförening
§1 Föreningen utövar sin verksamhet under namnet Johannishus Samhällsförening.
§2 Föreningen skall vara opolitisk och ha till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och övrigt arbeta för förbättringar i samhället.
§3 Varje person som är boende i Johannishus och dess närområden, kan bli medlem i föreningen.
§4 Medlemsavgift betalas som årsavgift vid inträde i föreningen, avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsavgiften betalas under första kvartalet det året medlemskapet avser.
§5 Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och festkommittérepresentant samt tre styrelseledamöter och två suppleanter.
§6 Årsmötet skall välja två revisorer samt en revisorssuppleant.
§7 Årsmötet väljer ordförande, kassör, styrelseledamöter för två år och suppleanter för ett år.
Samt två revisorer på två år och en revisorssuppleant på ett år.
Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och vara gemensamt ansvariga för föreningens medel och dess förvaltning.
Om vald ledamot avgår ur styrelsen under mandattiden, skall närmast i tur stående suppleant kallas in som ersättare under återstående delen av mandattiden.

§8 Ordförande skall:
att opartiskt leda föreningen och föreningens sammanträden.
att tillsammans med övriga styrelseledamöter se till att stadgarna och övriga föreskrifter efterföljs
att tillsammans med sekreteraren utarbeta verksamhetsberättelsen för det gångna året samt föredra detta på årsmötet
att protokollet har tilldelats samtliga ledamöter innan justering
att upprätta kallelse till styrelse och föreningsmöte

Sekreteraren skall :
att föra protokoll vid alla sammanträden
att tillsammans med ordföranden upprätta dagordning för allmänt sammanträde

Kassören skall:
att inför styrelsen ansvara för föreningens tillgångar
att föra tydliga räkenskapsböcker
att upprätta medlemsregister med aktuella uppgifter
att löpande sätta in medel som inte behövs som handkassa
att endast verkställa utbetalningar från föreningens konto, som beslutats av styrelsen
att vid revisorernas begäran uppvisa föreningens räkenskaper och senast tre veckor före årsmötet ha bokföringen klar för revision

§9 Revisorerna har samma ansvar som övriga i styrelsen för fel i räkenskaper samt har följande uppgifter:
att verkställa revision av föreningens kassa, minst en gång om året
att i händelse av oegentligheter omedelbart anmäla detta till styrelsen
att senast tre veckor före årsmötet lämna en skriftlig revisions berättelse över föreningens kassa och tillgångar för det gångna verksamhetsåret samt enligt revisionen föreslå till- eller avstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Årsmötet skall hållas varje år under mars månad
Årsmötet väljer nya funktionärer vars mandattid har gått ut
Verksamhet och revisionsberättelse skall föredras och ansvarsfrihet för styrelsen beslutas av årsmötet
Extra föreningsmöte skall hållas, när styrelsen anser det befogat, eller när minst fem medlemmar gör framställan om extra möte till styrelsen
Kallelse till föreningsmöten sätts upp på anslagstavlor samt på hemsidan eller annat sätt som styrelsen anser det lämpligt senast två veckor innan mötet
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.

§11 Styrelsen är beslutsmässiga, när minst tre av ledamöter är närvarande och eniga, vid olika rösttal avgör ordförandes röst
Om någon har ställt en fråga till styrelsen, kan ordföranden kalla in personen med yttranderätt till styrelsemötet.
Vid medlemsmöten vid öppen omröstning gäller enkel majoritet, utom i de fall då röstning sker med fullmakt som beslutats av mötet.

§12 Motiverat ändringsförlag av stadgar lämnas till styrelsen
Beslut om ändringar av stadgarna och andra frågor som styrelsen anser vara av stor vikt, skall beslutas med 2/3 majoritet på årsmötet
Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas om minst fem medlemmar önskar motsatsen

§13 Protokoll skall föras vid alla sammanträden med följande innehåll
Tid och plats för sammanträdet
På föreningsmöte: antal närvarande
På styrelsemöte: ledamöternas namn
Ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Aktuella ärenden
Yrkande och beslut
Antal röster som lämnats vid omröstning
Protokollet skall undertecknats av sekreteraren och justeras av ordföranden vid nästa sammanträdet
Protokollet vid föreningsmötet skall justeras av två på mötet valda justeringsmän

§14 Skulle tvist uppstår mellan föreningens medlemmar som berör föreningens verksamhet eller intressen, skall detta behandlas i styrelsen, innan ärendet lämnas över till eventuell anmälan till domstol

§15 Om beslut om föreningens upplösning fattas, skall tillgångarna realiseras av styrelsen på lämpligaste sätt och behållningen skänkas till välgörande ändamål inom Johannishus samhälle

§16 Dessa av årsmötet 2019 reviderade stadgar under § 5 kommer att gälla från och med den 24 februari 2019
Johannishus 28 februari 2019

Bilder från 30 april 2017

Valborg

Välkomna till Valborgsfirande

 

Rydsgården den 30 april

18.00 Våffelkafé, Korvförsäljning, Kiosk, Fiskedamm                 

 Lottförsäljning, Chokladhjul           

 18.30 Underhållning för barnen

19.45 Vårtal av Maria Wachtmeister

20.00  Brasan tänds        

             Sång av Gösta med kör.

 

Johannishus Samhällsförening

Håll hastigheten i byn!

Det har kommit in klagomål till Samhällsföreningens styrelse att det körs alldeles för fort i samhället i Johannishus, speciellt vid
Iglasjövägen, Listerbyvägen och Trulsatorpsvägen!
– Tänk på att det är många barn som cyklar till skolan och våra äldre som bor på Ålycke som gärna vill ta en promenad runt samhället! Alla vill vi ha en säker trafikmiljö!

Valborg den 30 april

Rydgården öppnar kl 19:00. Vi bjuder barnen på ansiktsmålning,
fiskedamm och chokladhjul. Rydsgårdens Våffelkafé håller öppet med kaffe, våfflor, lotter mm.
Vårens brasa tänds kl 19:45! OBS! Inget fyrverkeri!

Varmt välkomna!

Glad Sommar

Önskar Samhällsföreningens styrelse

Så här fint blev årets påskris

Påskriset2015

Påskris2015